Goethe certifikát

👉 GOETHE-ZERTIFIKAT B2 – absolvent této zkoušky prokazuje, že dokáže německy porozumět hlavnímu obsahu komplexních textů s konkrétními i abstraktními tématy; v oblasti vlastní specializace rozumí i odborným diskusím, a dokáže se tedy dorozumět natolik spontánně a plynule, že může vést normální rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by musel on nebo jeho partneři v rozhovoru vynakládat větší úsilí. Umí se jasně a detailně vyjadřovat k širokému spektru témat, objasňovat svá stanoviska k aktuálním otázkám a uvádět výhody a nevýhody různých možností.

#goethe #goetheinstitut #certifikat #nemcina #germany #nemeckykurz