GDPR – Zásady ochrany osobních údajů a Cookie Policy

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují jednotlivé podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů, které jsou zveřejněné u všech našich mobilních i webových aplikací. Součástí těchto Zásad je i naše Cookie Policy.

Úvod

 • Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:
  • Společností my společnost UBK s.r.o., IČ 26377993, se sídlem Denisovo nábřeží 6, 301 00 Plzeň, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 16444, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 739323959
  • Uživatelem jste Vy, zákazník
 • Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů můžeme změnit či doplnit. O každé takové změně informujeme formou aktualit na našich webových stránkách nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebudete-li se změnou souhlasit, máte právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu o poskytování služeb. Osobní údaje uživatele, zpracovávané pouze na základě souhlasu, budou ihned odstraněny.
 • Tyto Zásady popisují, jak nakládáme s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržujeme Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále budeme používat zkratku „GDPR“).

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím www.ubk.cz

 • Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů a návštěvníků webové stránky.
 • Zpracováváme tyto poskytnuté osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
 • jméno a příjmení, titul
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • Výše uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem:
 • zasílání pravidelných newsletterů
 • abychom vás mohli, v rámci našeho oprávněného zájmu, informovat, co je v našich aplikacích nového, jaká zlepšení a novinky plánujeme, jaké vyvíjíme související produkty, abyste měli vždy aktuální a přesný přehled dostupných produktů a služeb, ve smyslu recitálu 47 GDPR
 • Při poskytování služeb nám pomáhají zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.  Na vyžádání (prostřednictvím kontaktního formuláře, případně na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) vám detailní informace o zpracovatelích poskytneme. 

Zpracovávání údajů na základě souhlasu

 • Vaše údaje, které jsme uvedli výše, můžeme dále zpracovávat také tehdy, dáte-li nám k tomu dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Užívání aplikace není nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu.
 • Souhlas bude mít v takovém případě nejčastěji formu tickboxu, e-mailu nebo nám jej udělíte aktivním krokem vyžadovaném e-mailem.
 • Zpracovávat váš souhlas můžeme do doby jeho dovolání.

Odvolání souhlasu

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce můžete kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo kliknutím na tlačítko "unsubscribe" v patičce emailu.
 • Pokud od nás nebudete chtít dostávat e-maily, můžete se z odběru odhlásit kliknutím na odkaz v patičce emailu, případně zasláním požadavku na email uvedený v bodě číslo 1.
 • Odhlášení z odběru vždy považujeme za odvolání souhlasu ve smyslu čl. 7 odst. 3 GDPR nebo podání námitky podle čl. 21 GDPR v případě e-mailů, kterými Vás informujeme o souvisejících službách a produktech.
 • Souhlas udělený dle výše uvedených odstavců platí také pro společností pověřené zpracovatele.

Další ustanovení o ochraně osobních údajů

 • Nezpracováváme osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.
 • Zpracovatelé, které pověříme zpracováváním, musí splňovat vysoký standard ochrany a budou vždy nakládat s údaji v mezích těchto zásad.
 • Prostřednictvím webových stránek můžeme shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o zařízení uživatele, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb souvisejících s aplikací. Tyto informace můžeme využívat, dokud jsou ve formě, která uživatele osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu.
 • Po ukončení poskytování služeb nebo zániku důvodu pro zpracovávání údajů osobní údaje zlikvidujeme.
 • Vždy vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídáme uživateli ani jiným subjektům údajů za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.
 • E-maily, které Vám budeme zasílat, nepovažujeme my ani vy za nevyžádané obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 40/1995, o reklamě, a zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti.
 • V případě, že se dozvíme o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu vás upozorníme e-mailem.     
 • Zavazujeme se, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme uživateli součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.
 • Prostřednictvím našich webových stránek mohou být na vaše zařízení ukládány cookies v souladu s naší Cookie Policy.
 • Potvrzujete nám, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k vaší osobě nebo že jste uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Vždy nás vyrozumějte o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na naši žádost nebo i bez žádosti. Pokud Vás o to požádáme, vždy nám poskytněte aktuální a pravdivé údaje.
 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. Anonymizované osobní údaje mohou být zpracovávány také automatizovaně. Subjekty údajů nebudou předmětem individuálního automatizovaného rozhodnutí ve smyslu čl. 22 GDPR.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

 • Budete-li se domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
 • nás vždypožádat o vysvětlení e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • vznést námitkuproti zpracování za účelem oprávněného zájmu e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • požadovat e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., abychom Vám poskytli informaci o rozsahu či způsobu zpracování Vašich osobních údajů, a my Vám takové informace v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní) poskytneme
 • Také máte právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Závěrečná ustanovení

 • Veškeré soukromě-právní, vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů, se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů, vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností, jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 23. 5. 2018.

Cookie Policy

 • pro web www.ubk.cz provozovaný společností UBK s.r.o.

Co jsou to cookies

Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu ubk.cz pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

Jaké se dělí cookies

Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran.

 • Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete.
 • Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče.
 • Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotným webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé.
 • Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

Jaké cookies používáme

Technické cookies – jedná se o námi vytvářené krátkodobé cookies sloužící k správnému chodu funkčních prvků webové stránky.

Google Analytics – jedná se o analytický nástroj vytvářející dlouhodobé cookies třetích stran. Tento nástroj je využíván na velkém množství webových stránek a slouží k získávání statistických údajů a optimalizaci fungování webu.

Facebook – jde o dlouhodobé cookies třetích stran. Slouží k marketingovým a reklamním účelům na sociální síti. Pomáhá vytvářet reklamní nabídky na míru uživateli.

Twitter – podobně jako u Facebooku se jedná o dlouhodobé cookies třetích stran sloužící k marketingovým účelům na sociální síti.

LinkedIn – podobně jako u Facebooku se jedná o dlouhodobé cookies třetích stran sloužící k marketingovým účelům na sociální síti.

Mailchimp – e-mailový marketingový nástroj. Ukládá dlouhodobá cookies třetích stran.

Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

Více informací o jednotlivých prohlížečích najdete zde:

 

Znění Cookie Policy k 23. 5. 2018.

UBK s.r.o.
Denisovo nábřeží 6
301 00, Plzeň

T: +49 9123 98 98 6 245
Skype: ubk_sro

Vývoj software na zakázku

GDPR

Vývoj mobilních aplikací

Dotační poradenství

Workflow management

IT poradenství

Procesní optimalizace

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace